Mahjong Kuru Jidai: Ko Gal Hokagohen (3DO) - Everygamegoing.com