Gambler Jiko Chuushinha: Katayama Masayuki no Mahjong Doujou (Sega Mega Drive (JP Version)) - Everygamegoing.com