Deep Dungeon IV: Kuro no Youjutsushi (Nintendo (JP Version)) - Everygamegoing.com