Bishoujo Kachinuki Renju (Nintendo (US Version)) - Everygamegoing.com