Tenchi Muyō!: Ryō-ōki (PC-FX) - Everygamegoing.com