Shinrei Jusatsushi Tarōmaru (Sega Saturn (JP Version)) - Everygamegoing.com