Shinpi no Sekai: El-Hazard for Sega Saturn (Shokai) (Sega Saturn (JP Version)) - Everygamegoing.com