Mamono Hunter Yohko: Dai-7 No Keishou (Sega Mega Drive (JP Version)) - Everygamegoing.com