Tanteibu: The Detective Club - Tantei to Yūrei to Kaitō to | Machine Releases | Everygamegoing